Semalt Islamabad hünärmeni, Google analitikasynda salgylanma spamy bilen näme etmelidigini düşündirýär

Web sahypasynyň eýeleriniň köpüsi üçin spam traffigi traffigiň ölçeglerine täsir edýän esasy mesele. Google Analytics-de käbir traffik sanlary görkezilip bilner, emma web sahypaňyzyň dolandyryş panelinde görkezilmeýär. Bu ýagdaýlarda şeýle web sahypalaryna girýänleriň adam däl-de, “zombi” kompýuterlerinden gelip çykmagy gaty ähtimal. Botlardan we botnetlerden gelýän traffik, SEO we mazmun marketingi ýaly sanly marketing usullarynyň takyklygyny peseldýär.

Semaltyň öňdebaryjy hünärmeni Sohail Sadyk makalada göz öňünde tutmaly käbir amaly meseleleri hödürleýär.

Botlar we Adam web sahypalaryna girmek

Aboveokardaky käbir ýagdaýlarda, täze web sahypasynyň käbir umumy domenlerden yzygiderli traffik akymyny alyp başlaýan wagtlary bolup biler. Bu ýagdaýlarda ýeňşi bellemäň, sebäbi bu uly botnet shemalaryndan bolup biler. Dünýädäki web traffiginiň 50% -i botlardan gelýär. Botlar käbir web sahypalarynda esasy maksatlar üçin ulanmak üçin zerurdyr. Botlar, şeýle hem mazmun marketingi ýaly optimizasiýa usullary üçin gözlenýän motor ulgamlaryna we beýleki saýtlaryň indeks sahypalaryna kömek edýär.

Web gözlegçileriň hemmesi erbet däl. Mysal üçin, PayPal we Google ýaly web sahypalary, işleriniň käbir möhüm taraplaryny ýerine ýetirmek üçin botlara baglydyr. Botlar, gözleg netijelerini şahsylaşdyrmakda ep-esli öňe gitmek üçin gözleg motorynyň web gözlegçileriniň käbirini emele getirýärler. Peýdaly botlar web sahypasyny döredijilere ulanýanlaryň köpüsiniň ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Beýleki ýagdaýlarda adamlar web sahypalarynda dürli taraplara zyýanly web hüjümlerini amala aşyrmak üçin botlary ulanýarlar. Gözleg ulgamynyň ulgamlaryny, sahypa girýänleriň sany barada web sahypasynyň eýesini bulaşdyrmak üçin aldaýarlar. Referrerli spam dürli ýollar bilen gelip biler. Spamyň ýüze çykýan dürli görnüşleri bu makalada bar.

Spamyň spam görnüşleri

Referüz tutýan spamy suratlandyrmak barada aýdylanda, ugrukdyryjy spamyň görnüşini kontekste goşmak zerurdyr. Köplenç bu görnüşli spam iki ýol bilen gelýär:

Spam

Bu, web sahypalaryňyza web sahypalaryna gönükdirip biler, emma sahypaňyzyň dolandyryş panelinde görkezip bilmez. Mundan başga-da, Google marketing seljeriş ölçeglerine täsir edýär, ýerinde internet marketing strategiýalaryna päsgel berip biljek ssenariýa.

Arwah spam

Spamyň bu görnüşi, web sahypaňyzyň dolandyryş panelindäki şekilleri görkezip bilmeýän ýa-da görkezip bilmeýän web sahypalaryna girip biler. Bu ýagdaýda, galp web sahypalaryna salgylanýan domen, Google Analytics-iň görkezýän maglumatlaryny galplaşdyrmaga synanyşýar.

Referrer spam usullary, belli bir web sahypasyny ulanyp serwere birnäçe gezek web sahypalaryna girmek üçin botnetlerden peýdalanýar. Köplenç zyýanly hüjümleriň arkasynda duran adamlar, sahypalaryň köpüsiniň SERP-lerinde sahypa sanawyny ýokarlandyrmaga synanyşýarlar. Beýleki ýagdaýlarda adamlar bu hüjümleri amala aşyrmakdan girdeji gazanmaga synanyşýarlar.

Netije

Referrer spam, GA-ny köp tarapdan öwrenip bilýän uly mesele. Mysal üçin, ugrukdyryjy botlardan gelýän traffigiň köpelmegi, maglumatlaryňyzyň takyklygyny we traffigiň hilini peseldýär. Web sahypaňyzdaky gatnaşygyň wagty we derejesi pes bolýar. Sahypaňyzyň gatnaşygynyň wagtyny köpeltmek üçin ugrukdyryjy spamy aýyrmak möhümdir.

mass gmail